Projekta rezultāts - Zināšanu bāze

Zināšanu bāze (ZB) ir informācija (apstrādāti dati), kas ir formulēta lietošanai gatavā veidā.
ZB ir risinājumu, instrukciju un gatavu atbilžu krātuve par noteiktu tēmu vai jomu. Šo informāciju var uzskatīt par bibliotēku, kas veltīta projekta tēmai, produktam, organizācijai, pakalpojumam utt.
Tādējādi zināšanu bāze var būt FAQ sadaļa, tīmekļa portāls , PDF faili , izklājlapas , Wiki u.c.

Added Values of the Project

ERASMUS+ projekta īstenošanas kritēriji (Pašpārbaudei)

1.Projekta vadība un īstenošana

1.1. Dokumenti

1.1.1. Erasmus+ granta līgums (Erasmus+ Grant Agreement)

1.1.2. Projekta priekšlikums (Project Proposal)

1.1.3. Mobilitātes līgums (Mobility Agreement)

1.1.4. Finanšu līgums, grāmatvedības politika (Financial Agreement, Accounting Policy)

1.1.5. Starpiestāžu nolīgums (IIA – Inter-Institutional Agreement)

1.1.6. Uzraudzības un novērtēšanas plāns (Monitoring and Evaluation Plan)

1.1.7. Dalībnieku ziņojumi (Participant Reports)

1.1.8. Finanšu pārskati un revīzijas (Financial Reports and Audits)

1.1.9. Nobeiguma ziņojums (Final Report)

1.1.10. Izplatīšanas plāns (Dissemination Plan)

1.2. Pienākumu sadale

1.2.1. Projekta koordinators

1.2.2. Administratīvais personāls

1.2.3. Finanšu vadītājs

1.2.4. Mobilitātes koordinatori

1.2.5. Kvalitātes nodrošināšanas darbinieks

1.2.6. Komunikācijas un izplatīšanas darbinieks

1.2.7. Uzraudzības un novērtēšanas komanda

1.2.8. Valodas un kultūras atbalsts

1.3. Sadarbība starp organizācijām

1.3.1. Saziņa

1.3.2. Sadarbības plānošana

1.3.3. Dalībnieku atlase un sagatavošana

1.3.4. Loģistika un atbalsts

1.3.5. Uzraudzība un novērtēšana

1.3.6. Kultūras apmaiņa un tīklu veidošana

1.3.7. Kvalitātes nodrošināšana un atbilstība

1.4. Atbalstošo organizāciju iesaiste projektā

1.4.1. Formāla vienošanās

1.4.2. Darba sfēra

1.4.3. Kvalitātes kontroles pasākumi

1.4.4. Uzraudzība un ziņošana

1.4.5. Komunikācija un sadarbība

1.4.6. Finanšu vadība

1.4.7. Intelektuālais īpašums un datu aizsardzība

1.4.8. Konfliktu risināšana

1.4.9. Atbilstība Erasmus+ vadlīnijām

1.5. Atbilstība iepirkumu likumam

1.5.1. Apsvērumi, veicot pirkumus

1.5.1.1. Budžeta piešķiršana

1.5.1.2. Vērtība pret naudu

1.5.1.3. Atbilstība

1.5.1.4. Pārredzamība

1.5.1.5. Godīga konkurence

1.5.1.6. Kvalitātes nodrošināšana

1.5.1.7. Savlaicīgums

1.5.1.8. Risku pārvaldība

1.5.2. Iepirkumu likums

1.5.3. Informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību Iepirkumu likumam

1.5.3.1. Iepirkuma procedūras

1.5.3.2. Sliekšņi

1.5.3.3. Dokumentācija

1.5.3.4. Publicēšana

1.5.3.5. Vērtēšanas kritēriji

1.5.3.6. Līgumu pārvaldība

1.5.3.7. Aizsardzības līdzekļi

1.6. Personas datu apstrāde un aizsardzība

1.6.1. Izprast Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) prasības

1.6.2. Datu minimizēšana

1.6.3. Apstrādes likumīgais pamats

1.6.4. Pārredzamība un informācija

1.6.5. Datu drošības pasākumi

1.6.6. Datu subjekta tiesības

1.6.7. Datu apstrādes līgumi

1.6.8. Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA)

1.6.9. Paziņojums par datu pārkāpumiem

1.6.10. Datu saglabāšana un iznīcināšana

1.7. Pasākumi interešu konflikta novēršanai

1.7.1. Izveidota skaidra politika un procedūras

1.7.2. Atklāšanas prasības

1.7.3. Neobjektīva lēmumu pieņemšana

1.7.4. Pārredzamība

1.7.5. Interešu konflikta pārskatīšana

1.7.6. Atraidīšana un atstādināšana

1.7.7. Apmācība un izpratne

1.7.8. Regulāra uzraudzība un pārskatīšana

1.7.9. Dokumentācija un ziņošana

1.7.10. Ārējā uzraudzība

2.Dotācijas saņemšanas un izlietošanas izsekojamība

2.1. Grāmatvedības uzskaite projektā

2.1.1. Grāmatvedības organizēšana

2.1.2. Kontu plāns

2.1.3. Projekta norēķinu konts

2.1.4. Projekta budžeta uzraudzība un kontrole

2.1.5. Projekta izdevumu dokumentācija un atskaites

2.1.6. Projekta izmaksu sadale un ziņošana

2.1.7. Atbilstība un gatavība revīzijai

2.1.8. Projekta iekšējā kontrole