1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir Nodibinājums “Health Institute” (turpmāk tekstā – Health Institute), reģistrācijas numurs 40008240130, adrese: Rīgas iela 22, Valka, LV-4701, tālruņa numurs Latvijā: (+371)-29113357; tālruņa numurs ārpus Latvijas robežām: (+372)-56829099, e-pasts: info@alnet.lv

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem un datu aizsardzību. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var būt norādīta arī līgumos un Health Institute iekšējos normatīvajos aktos.
2.2. Health Institute, veicot datu subjektu personas datu apstrādi, pilnībā ievēro piemērojamos normatīvos aktus, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula).
2.3. Health Institute nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Personas datu kategorijas

3.1. Health Institute datu subjektu personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā.
Personas dati var tikt ievākti no paša datu subjekta vai no datu bāzēm un reģistriem, vai trešajām personām, piemēram, projekta pieteicēja un/vai sadarbības partnera.
Personas datu kategorijas, kuras Health Institute lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
3.1.1. identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), foto;
3.1.2. kontaktinformācija – piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
3.1.3. profesionālie dati – piemēram, amats, darba vieta;
3.1.4. dati par izglītību un prasmēm – piemēram, mācību ilgums, mācību iestāde, iegūtais grāds, vidējā atzīme, iegūtā profesionālā kvalifikācija, valodu prasmes dati;
3.1.5. dati par darba pieredzi – piemēram, CV un motivācijas vēstulēs iekļautie dati, dati par nodarbošanos;
3.1.6. dati par darba tiesiskajām attiecībām un darba samaksu – piemēram, ziņas par darba līgumu un tā grozījumiem, dati par darbnespējas lapām un atvaļinājumiem, dati par aprēķināto un izmaksāto darba samaksu;
3.1.7. sociālie dati – piemēram, dati par dzimumu, vecuma grupu, pilsonību, nodarbinātību, dati par maznodrošinātas, trūcīgas personas statusu.
3.1.8. īpašu kategoriju personas dati – piemēram, dati par veselību, invaliditātes veidu, tautību.
3.1.9. finanšu dati – piemēram, bankas konta rekvizīti, stipendiju, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;
3.1.10. ar dalību programmās un/vai projektos saistītie dati – piemēram, dati par piedalīšanos semināros, pasākumos, vasaras skolās, projektos, pasākumos programmu ietvaros, foto un video materiāli, pieredzes stāsti.
3.1.11. dati attiecībā uz Health Institute tīmekļa vietnes apmeklējumu, piemēram, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija, tehniskā informācija, tai skaitā sīkdatnes (skat. Sīkdatņu politika)
3.1.12. dati par apmierinātību, piemēram, atbildes uz aptauju jautājumiem.
3.1.13. fotoattēli, video, kā arī balss ieraksti, kas uzņemti Health Institute vai tās rīkotajos pasākumos ārpus biroja telpām.

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats - I

Personas datu apstrādes nolūki

Health Institute, veicot savas funkcijas, kas noteiktas Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”, apstrādā personas datus šādos nolūkos:
1) līgumu ar sadarbības partneriem noslēgšana un izpilde;
2) līgumu ar datu subjektiem (projektu izpildītājiem, ekspertiem un citiem) noslēgšana un izpilde;
3) dalībnieku reģistrācija pasākumos, dalībnieku informēšana par pasākuma norisi, pasākuma izdevumu attaisnošana projektu un programmu ietvaros;
4) projekta mērķa grupu atbilstības pārbaude;
5) pieteikumu administratīvā vērtēšana;
6) maksājuma pieprasījumu un tā pamatojošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana
7) stipendiju, atbalsta un cita veida finansējuma izmaksu kontrole, attiecināmo izmaksu pārbaude;
8) konkursu organizēšana;
9) informācijas apkopošana.

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats - II

Health Institute veic personas datu apstrādi arī šādos nolūkos:

1) dokumentu aprites Health Institute nodrošināšana;
2) Health Institute likumīgo interešu aizstāvēšanai un prasījuma tiesību īstenošanai;
3) noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana;
4) Health Institute tīmekļvietņu darbības analizēšana, uzlabojumu izstrādei un ieviešanai;
5) Health Institute tīmekļvietņu jaunumu izsūtīšanai;
6) Health Institute klientu apzināšana, informēšana par jaunumiem, klientu apmierinātības aptauju veikšana;
7) remārketinga, kā arī komunikācijas kampaņu plānošana un analītika;
8) publicitātei (plašsaziņas līdzekļos, sociālos tīklos un interneta vietnēs, vidē u.tml.)

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats - III

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Health Institute nodrošina, ka personas datu apstrādei vienmēr ir tiesisks pamats. Šāds tiesisks pamats var būt:
1) pasākumu veikšana pirms līguma ar datu subjektu noslēgšanas (piemēram, nepieciešamo datu ievākšana);
2) līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (datu ietveršana līgumā, pušu sarakste, līguma izpildes dokumenti);
3) Health Institute juridiska pienākuma izpilde (normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde, piemēram, projekta mērķa grupas atbilstības pārbaude; Health Institute grāmatvedības funkcijas veikšana, informācijas, publicitātes pasākumu veikšana, sabiedrības informēšana);
4) Sabiedrības leģitīmās intereses (personāla atlase, aptauju veikšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, savu tiesisko interešu aizsardzība);
5) datu subjekta piekrišana, kas var tikt prasīta atsevišķos gadījumos.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Health Institute var nodot personas datus datu apstrādātājiem saskaņā ar personas datu apstrādes līgumu, kā arī citiem saņēmējiem, ja tam ir tiesisks pamats.
5.2. Nododot personas datus datu apstrādātājiem, Health Institute veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Health Institute norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Regulai, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
5.3. Personas dati var tikt nodoti šādiem saņēmējiem, piemēram:
5.3.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
5.3.2. Valsts ieņēmumu dienestam;
5.3.3. Nodarbinātības valsts aģentūrai;
5.3.4. auditoriem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, Health Institute sadarbības partneriem, kas iesaistās Health Institute funkciju izpildē un citiem sadarbības partneriem, kas ir personas datu apstrādātāji;
5.3.5. Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām;
5.3.6. starptautisko programmu un finanšu instrumentu īstenošanas sadarbības iestādēm;
5.3.7. pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī Health Institute tīmekļvietņu uzturēšanas .

6. Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

6.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

7. Glabāšanas periods

7.1. Health Institute apstrādā un glabā personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projektu un programmu īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.

8. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie Health Institute:
1) saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz klientu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un ja tiek, tad piekļūt tiem;
2) piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
3) pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
4) prasīt savu personas datu dzēšanu;
5) iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz Health Institute leģitīmajām interesēm;
6) prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
7) saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

9. Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību Health Institute, ziņojiet par to Health Institute e-pastā: info@alnet.lv. Health Institute izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.
Health Institute ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju network.lv tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.