Ziņa – Projekta dokumentācija

ImageTitleSummaryAuthorDate
Protected: 05.2. Iepirkumu likums

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.8. Projekta iekšējā kontrole

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.7. Atbilstība un gatavība revīzijai

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.6. Projekta izmaksu sadale un ziņošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.5. Projekta izdevumu dokumentācija un atskaites

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.4. Projekta budžeta uzraudzība un kontrole

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.3. Projekta norēķinu konts

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.2. Kontu plāns

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.1. Grāmatvedības organizēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.10. Ārējā uzraudzība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.9. Dokumentācija un ziņošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.8. Regulāra uzraudzība un pārskatīšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.7. Apmācība un izpratne

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.6. Atraidīšana un atstādināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.5. Interešu konflikta pārskatīšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.4. Pārredzamība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.3. Neobjektīva lēmumu pieņemšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.2. Atklāšanas prasības

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.1. Skaidras politika un procedūras izveide

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.10. Datu saglabāšana un iznīcināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.9. Paziņojums par datu pārkāpumiem

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.8. Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.7. Datu apstrādes līgumi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.6. Datu subjekta tiesības

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.5. Datu drošības pasākumi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.4. Pārredzamība un informācija

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.3. Apstrādes likumīgais pamats

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.2. Datu minimizēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.1. Izpratne par Vispārīgo datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.7. Aizsardzības līdzekļi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.6. Līgumu pārvaldība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.5. Vērtēšanas kritēriji

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.4. Publicēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.3. Dokumentācija

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.2. Sliekšņi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.1. Iepirkuma procedūras

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.8. Risku pārvaldība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.7. Savlaicīgums

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.6. Kvalitātes nodrošināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.5. Godīga konkurence

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.4. Pārredzamība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.3. Atbilstība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.2. Vērtība pret naudu

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.1. Budžeta piešķiršana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.9. Atbilstība Erasmus+ vadlīnijām

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.8. Konfliktu risināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.7. Intelektuālais īpašums un datu aizsardzība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.6. Finanšu vadība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.5. Komunikācija un sadarbība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.4. Uzraudzība un ziņošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.3. Kvalitātes kontroles pasākumi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.2. Darba sfēra

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.1. Formāla vienošanās

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.7. Kvalitātes nodrošināšana un atbilstība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.6. Kultūras apmaiņa un tīklu veidošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.5. Uzraudzība un novērtēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.4. Loģistika un atbalsts

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.3. Dalībnieku atlase un sagatavošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.2. Sadarbības plānošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.1. Saziņa

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.8. Valodas un kultūras atbalsts

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.7. Uzraudzības un novērtēšanas komanda

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.6. Komunikācijas un izplatīšanas darbinieks

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.5. Kvalitātes nodrošināšanas darbinieks

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.4. Mobilitātes koordinatori

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.3. Finanšu vadītājs

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.2. Administratīvais personāls

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.1. Projekta koordinators

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.10. Izplatīšanas plāns (Dissemination Plan)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.09. Nobeiguma ziņojums (Final Report)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.08. Finanšu pārskati un revīzijas (Financial Reports and Audits)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.07. Dalībnieku ziņojumi (Participant Reports)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.06. Uzraudzības un novērtēšanas plāns (Monitoring and Evaluation Plan)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.05. Starpiestāžu nolīgums (IIA – Inter-Institutional Agreement)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.04. Finanšu līgums, grāmatvedības politika (Financial Agreement, Accounting Policy)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.03. Mobilitātes līgums (Mobility Agreement)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.02. Projekta priekšlikums (Project Proposal)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.01. Erasmus+ granta līgums (Erasmus+ Grant Agreement)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.00. Projekta dokumentu nomenklatūra

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23

Boloņas process

Boloņas process

Boloņas process sākās 1999. gada 19. jūnijā, kad 29 Eiropas valstu izglītības ministri parakstīja Boloņas deklarāciju. Procesa dalībvalstu skaits kopš 1999.gada ir nepārtraukti palielinājies un ir sasniedzis 47.

Boloņas procesa virsmēŗkis, izveidojot Eiropas augstākās izglītības telpu, nodrošināt EAIT augstākās izglītības sistēmu salīdzināmību un saskaņotību, ar nolūku veicināt iedzīvotāju mobilitāti, nodarbināmību un Eiropas augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju.
Izglītības ministri 2010.gada ministru konferencē apstiprināja, ka EAIT ir izveidota un nolēma procesu turpināt līdz 2020.gadam, lai turpinātu iesāktās reformas tajās valstīs, kuras Boloņas procesam pievienojās vēlāk.

Ik pēc diviem gadiem Boloņas procesā iesaistīto valstu izglītības ministri tiekas ar mērķi:

 • aktualizēt procesa mērķus,
 • izvērtēt iepriekšējā posma rezultātus,
 • noteikt prioritātes un vadlīnijas nākošajam periodam.

Latvijas prezidentūras laikā 2015.gada 14.-15.maijā Erevānā, Armēnijā, notiks kārtējā EAIT izglītības ministru konference, kuras laikā ir pānots pārskatīt Boloņas procesa mērķus un izvirzīt jaunus uzdevumus nākošajam periodam.

Boloņas procesu koordinē Boloņas procesa starptautiskā vadības grupa (Bologna Follow-up group, BFUG).
Nākamā BFUG sanāksme ir plānota 2015.gada 26.-27.janvārī Rīgā.

Aktuālā informācija par Boloņas procesu ir pieejama EAIT oficiālajā mājas lapā:
http://www.ehea.info

Papildu informācija ir pieejama:
Eiropas Augstākās izglītības telpas (nacionālā) bibliotēka: http://www.aic.lv/bolona
Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/bolonas_process/par_bolonas_procesu

Atsauce: Boloņas process; URL: https://www.izm.gov.lv/lv/bolonas-process

Gribas laikmeta sākums

Gribas laikmeta sākums

 • Tēzes no raksta “Par mūsdienu Krievijas publiku, baudām un gribu” https://lvportals.lv/viedokli/340115-par-musdienu-krievijas-publiku-baudam-un-gribu-2022

  Ukraina pašlaik ne tikai karo, bet arī audzina pasauli.

 • Tas ir Gribas laikmeta sākums … Kad valda griba, dzīves formas mainās – vairāk spēka, lielāki izaicinājumi, mazāk argumentācijas utt.
 • … prāts nav tas, kas valda vienmēr un visur. Kur ir runa par spēku, tur ir griba. … Griba–spēks–vara ir mūsdienu 21. gadsimta “svētā trīsvienība”
 • …patērētājsabiedrībās dzīve ir nevis cīņa, bet gan patērēšana. Šādas sabiedrības nav stipras tādēļ, ka labumi tiek pavairoti, piedāvāti un doti, – tie tikai jāpaņem, jāsamaksā, un pie tiem pierod.
 • Labklājības sabiedrību augstais līmenis priecē cilvēkus, taču padara nevērīgus pret visiem tiem, kuriem prevalē griba.
 • Gribas laikmetā daudz kas notiek citādi nekā tad, kad dominē saprāts. Nevajag argumentus, jo griba vienkārši grib.
 • ES ar zināšanu sabiedrības un zināšanu ekonomikas ideju 2010. gados paaugstināja prāta lomu. Kur “izčākstēja” šī ideoloģija? Arī Latvijā, arī attiecībā uz zinātni.
 • To nomainīja cits konstrukts – zaļais kurss –, kas netiek īstenots, jo bija pandēmija, un tagad ir karš Ukrainā.
 • Eiropeiskais konstruktīvisms spēlējas ar idejām kā būvklucīšiem. Taču neievēro vienu lietu – gribas laikmetā neder trausli klucīši, bet ir vajadzīga stingra, ar pašapziņu apveltīta stāja – spēja gribēt! Nevajag četrdesmit telefona zvanus no patērētājsabiedrībā grimstošo valstu puses, zvanot tam patvaldniekam, kurš savu iecerēto impēriju nolēmis balstīt uz varas baudu. Gribas laikmetā atkal vajag Eiropas varoņus, spēku un pašpārliecinātību.
Maija Kūle

Tēzes

Zināšanu bāze un datubāze: kāda ir atšķirība?

Gan zināšanu bāzes, gan datu bāzes glabā vērtīgu informāciju. Abi atvieglo informācijas izgūšanu. Bet tie ir tālu no viena un tā paša.
Tātad, zināšanu bāze un datubāze: kāda ir atšķirība?

Kas ir datubāze?

Datu bāze ir organizācijas apkopoto datu mājvieta. Datu bāzes izmantošana ir viens no produktīvākajiem veidiem , kā uzglabāt sakārtotus datus. Tā ir datorizēta sistēma, kas ne tikai glabā datus, bet arī atvieglo šo datu pārvaldību un jēgu.
Parasti automatizācijas programmatūra palīdz pārveidot un ielādēt ievadītos datus datu bāzē. Ir nepieciešama datu bāzes pārvaldības sistēma (DBVS), lai pēc tam piekļūtu šiem datiem, apstrādātu un izmantotu tos.

Kas ir zināšanu bāze?

Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, instrukciju un gatavu atbilžu krātuve par noteiktu tēmu vai jomu. Varat tos uzskatīt par bibliotēku, kas veltīta noteiktai tēmai, produktam, uzņēmumam, nodaļai, pakalpojumam utt.
Tādējādi zināšanu bāze var būt FAQ sadaļa, tīmekļa portāls , PDF faili , izklājlapas , Wiki un tā tālāk.

Atšķirības

• Datu forma

Viena no galvenajām atšķirībām jautājumā par zināšanu bāzi un datu bāzi ir informācijas veids, ko tie glabā un nodrošina piekļuvi.
Datu bāzes glabā datus to pamata formā. Tiešie fakti, informācijas pamatpunkti, kas pēc tam būs jāapstrādā un jāanalizē. Tas nesniedz atbildes — tajā ir informācija, kas nepieciešama atbilžu veidošanai.
Tikmēr zināšanu bāzēs ir pieejama informācija, kas ir gatava lietošanai. Formulētas atbildes, strukturētas rokasgrāmatas, problēmu novēršanas instrukcijas. Tie nav dati pamatformā — tās ir atbildes uz strukturētiem jautājumiem un izplatītām problēmām.

• Mērķis

Galvenā atšķirība starp zināšanu bāzi un datu bāzi – mērķis.
Datu bāzes mērķis ir iegūt uzņēmuma/organizācijas uzņemto neapstrādāto datu masu un tos droši uzglabāt, padarot tos pieejamus un lietojamus. Tie ļauj viegli meklēt, apstrādāt un filtrēt bāzes datus.
Zināšanu bāzu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem viegli atrast atbildes uz jautājumiem, neprasot palīdzību. Tie ir pašapkalpošanās rīks, kas lietotājiem sniedz risinājumus un norādījumus.

• Piekļuve un lietošana

Vēl viena būtiska atšķirība zināšanu un datu bāzes salīdzināšanā ir piekļuves un izmantošanas veids.
Datu bāzēm ir nepieciešama datu bāzes pārvaldības sistēma, lai piekļūtu datiem. Šī ir saskarne, kas atrodas starp lietotāju un datu bāzi . Lai izgūtu datus no relāciju datu bāzes, izmanto strukturēto vaicājumu valodu (SQL). Datu izgūšana no nerelāciju datu bāzes neaprobežojas tikai ar SQL
No otras puses, zināšanu bāzēm nav nepieciešama šī tehnika. Tos ir viegli lasīt un pārvietoties tāpat kā jebkurā citā failā, tīmekļa lapā/vietnē vai izklājlapā.

Zināšanu bāze vs datu bāze

Datu bāzēs ir dati – ziņas, ko uzņēmums apkopo.
Zināšanu bāzes ir resursu un atbilžu bibliotēka. Tā ir informācija (apstrādāti dati), kas ir formulēta lietošanai gatavā veidā.