ERASMUS+ KA122-ADU e-protokoli

ERASMUS+ KA122-ADU e-protokolu grupa #1

ERASMUS+ Project “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Start date: 01-09-2021 – End date: 28-02-2023; Project Reference: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111; EU Grant: 29.512,00 €; Action: Learning Mobility of Individuals

1.Catholic University of the Sacred Heart (Università Cattolica del Sacro Cuore)

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 07.03.2022.
Time: 13:00 PM
Place: Milan, italy
Organisation:
Catholic University of the Sacred Heart (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Italy, Milan
Website: https://www.unicatt.eu
Meeting with Lea Seen, Associate Director International Education Global Engagement & International Education, Catholic University of the Sacred Heart
Visitation of the university premises, getting familiar with the structural units in Milan and with the work of the university.
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Decisions:  agreement to hold a meeting on 10.03.2022.
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 07.03.2022.
Laiks: 13:00 PM Romas laiks
Vieta: Milāna, Itālija
Organizācija:
Catholic University of the Sacred Heart (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Italija, Milāna
Mājaslapa: https://www.unicatt.eu
Dalībnieki:
Aivars Lasmanis, Health Institute valdes priekšsēdētājs, pedagoģijas doktors
Rūta Karlsone, Health Institute projektu vadītāja
Léa D. Senn, Starptautiskās Izglītības, Globālās Iesaistīšanās un Starptautiskās Izglītības Asociētā Direktore,Catholic University of the Sacred Heart
Saruna:
Universitātes telpu apskate, iepazīšanās ar Milānas struktūrvienībām un augstskolas darbu.
Lēmumi:  nākamā tikšanās 10.03.2022.

2. National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci)

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 08.03.22.
Time: 16:30 PM Rome time
Place: Milan, Italy
Organisation:
National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci)
Milan, Italy
Website:  https://www.museoscienza.org
Meeting with Maria Xanthoudaki, Director of Education and the Centre for Research in Informal Educational (CREI), National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci
Visiting the Museum premises, exhibitions.
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Mission:  to educate in science and technology.
The main objective is the development of knowledge in learners’ own personalised way using informal education methods.
The objective is reached with the help of educational staff of the museum  who design and develop all the projects and tools that help to fulfil this mission:
The idea is to create circumstances  and conditions in which visitors can be actively involved in science and technology.
How they do it:
• Different exhibitions that are dedicated to science and technologies and Leonardo da Vinci.
• Labs, educational spaces : inviting visitors to do experiments and activities of science and technology.
Values:
• active participation in educational processes
• learning, the ability to engage to transfer knowledge to anyone interested
• Inclusion, reaching visitors, regardless of what they know or don’t know, to reach different cultures, audiences and disadvantaged people and communities.
Vision for the future: to work more towards inclusion. Reaching those people that may not think of a museum like a place to go to . For different reasons: economic barriers, culture, the travel distance.
The main objective for the future is to reach out to people and to have them find something that is relevant at the museum.
Decisions: meeting in Autumn to strengthen international relations and to work towards the mutual goal to develop education, technologies and science
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 08.03.22.
Laiks: 17:00 PM Romas laiks
Vieta: Milāna, Itālija
Organizācija:
National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci)
Milāna, Italija
Mājaslapa:  https://www.museoscienza.org
Dalībnieki:
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Gundega Lasmane, izglītības metodiķe, Health Institute
Maria Xanthoudaki, Izglītības un Neformālās izglītības pētniecības centra (CREI) direktore, National Museum of Science and Technology Leonardo Da Vinci
Saruna:
Misija: izglītošana zinātnes un tehnoloģijas jomās.
Galvenais mērķis ir izglītojamo zināšanu pilnveidošana personalizētā veidā, izmantojot neformālās izglītības metodes.
Mērķis tiek sasniegts ar muzeja izglītības darbinieku palīdzību, kuri izstrādā visus projektus un rīkus, kas palīdz īstenot šo misiju.
Galvenā ideja ir radīt apstākļus un vidi, kurā apmeklētāji var aktīvi iesaistīties zinātnē un tehnoloģijās.
Metodes, ar kurām tiek sasniegts mērķis:
• Dažādas izstādes, kas veltītas zinātnei un tehnoloģijām un Leonardo da Vinči.
• Laboratorijas un izglītojošas telpas: aicina apmeklētājus iesaistīties, veikt eksperimentus un aktivitātes zinātnes un tehnoloģiju jomā.
Vērtības:
• aktīva piedalīšanās izglītības procesos
• mācīšanās, spēja iesaistīt un ieinteresēt , lai nodotu zināšanas katram interesentam
• iekļaušana: iekļaut apmeklētājus, neskatoties uz to, ko viņi zina vai nezina, sasniegt dažādas kultūras, auditorijas un nelabvēlīgā situācijā esošus cilvēkus un kopienas.
Nākotnes vīzija: vairāk strādāt pie iekļaušanas. Sasniegt tos cilvēkus, kuri, iespējams, nedomā par muzeju kā vietu, kurp doties. Dažādu iemeslu dēļ: ekonomiskās barjeras, kultūra, attālums.
Mērķis ir uzrunāt un sasniegt arvien vairāk cilvēku un dot iespēju viņiem atrast muzejā kaut ko sev saistošu.
Lēmumi:
Tikties rudenī, lai stiprinātu starptautiskās attiecības un strādātu uz kopīgu mērķi attīstīt izglītību, tehnoloģijas un zinātni.

3. 2022.03.08. AMFI INTERNATIONAL

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 08.03.22.
Time: 9:00 AM Rome time
Place: Online meeting,  Zoom.
Organisation:
AMFI INTERNATIONAL
Italy, Celano
Website: https://www.amfinternational.org
Meeting with Paola Panfili, Project Manager & Marketing Dept. Coordinator, AMFI INTERNATIONAL
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Mission: to provide an opportunity to receive qualified professional training with a fantastic stay and time abroad.
The aim is to give young people and educators the opportunity to broaden their horizons by gaining great experience in another country and benefiting from new cultural links.
Values:
Education
Culture
Growth and learning
Building intercultural relations
Vision: (5 Ps) describes what is needed to carry out the activities of the organisation and guarantee the main goal: education.
People: human resources. To offer a great place to work where young people and educators are inspired to be the best.
Portfolio: to offer participants an experience that is able to create a career portfolio, which aims to enrich the future of participants, expand opportunities.
Partners: to create a wide network of people and organisations to work together to create educational values.
Productivity: to be an efficient, dynamic and constantly evolving organisation that contributes to a better future for the European community.
Progress: Work on the educational progress of each individual to ensure that everyone has the opportunity to participate in a lifelong learning process that aims not only for personal, individual enrichment, but for the benefit of all potential people and the environment.
Mobility management strategy characterised by the so-called 6 – step procedure:
• BEFORE ARRIVAL: CV and profile matching + pre-arrival information meeting with Skype participants;
• ARRIVAL: meeting / cultural information + city tour;
• AFTER ARRIVAL: Cognitive meeting in the hosting apartments;
• DURING MOBILITY: Monitoring and collecting distribution materials (images, videos);
• BEFORE DEPARTURE: closing meeting with Evaluation, Completion of Europass and certificates;
• AFTER DEPARTURE: report completion, newspaper articles, blog posts, etc.
Decisions:
Agreement on the exchange of contacts for the purpose of exchanging information and creation of projects to promote education in Europe
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 08.03.22.
Laiks: 9:00 AM Romas laiks
Vieta: Tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija:
AMFI INTERNATIONAL
Itālija, Celano
Mājaslapa: https://www.amfinternational.org
Dalībnieki:
Aivars Lasmanis ,pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone,projektu vadītāja, Health Institute
Paola Panfili, projektu vadītāja, AMFI INTERNATIONAL
Saruna:
Vērtības:
Izglītība
Kultūra
izaugsme un mācīšanās
starpkultūru attiecību veidošana
Misija:
Nodrošināt dalībniekiem iespēju iegūt kvalificētu profesionālu apmācību un vienlaicīgi arī fantastisku uzturēšanos ārzemēs.  AMFI mērķis ir sniegt jauniešiem un izglītības darbiniekiem iespēju paplašināt redzesloku, gūstot lielisku pieredzi citā valstī un gūstot labumu no jaunām kultūras saiknēm, protams, ar labāko izglītības piedāvājumu, savienojot cilvēkus un izbaudot kultūras daudzveidību.
Vīzija: (5 Ps) raksturo to, kas  ir nepieciešams, lai paveiktu organizācijas darbības un garantētu  galveno mērķi: izglītību.
Cilvēki: cilvēkresursi. piedāvāt lielisku darba vietu, kur jaunieši un izglītības darbinieki tiek iedvesmoti būt labākajiem.
Portfelis: piedāvāt dalībniekiem pieredzi, kas spēj izveidot karjeras portfeli, kura mērķis ir bagātināt dalībnieku nākotni, paplašināt iespējas.
Partneri: izveidot plašu cilvēku un organizāciju tīklu, ar kuriem kopā radīt izglītības vērtības.
Produktivitāte: būt efektīvai, dinamiskai un vienmēr attīstībā esošai  organizācija, kas veicina labāku nākotni Eiropas kopienai.
Progress: strādāt pie katra indivīda izglītības progresa, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir iespēja piedalīties mūžizglītības procesā, kura mērķis ir ne tikai personīga, individuāla bagātināšana, bet gan labums visiem iespējamajiem cilvēkiem un videi.
Mobilitātes pārvaldības stratēģija, ko raksturo tā sauktā 6 soļu procedūra:
• PIRMS IERAŠANĀS: CV un profilu atbilstības izvērtēšana + pirms ierašanās informatīvā tikšanās Skype ar dalībniekiem;
• IERAŠANĀS: sagaidīšana, tikšanās, kultūras informācija + pilsētas apskate;
• PĒC IERAŠANĀS: Kognitīvā tikšanās uzņemošās organizācijas apartamentos;
• MOBILITĀTES LAIKĀ: Izplatīšanas materiālu (attēlu, video) uzraudzība un vākšana;
• PIRMS IZCEĻOŠANAS: noslēguma tikšanās ar Izvērtēšanu, Europass aizpildīšanu un sertifikātiem;
• PĒC IZCEĻOŠANAS: ziņojuma pabeigšana, avīžu raksti, emuāra ieraksti u.c.
Lēmumi:
Vienošanās par kontaktu apmaiņu un turpmāku informācijas apmaiņu sadarbības nolūkos un projektu izstrādei

4. 2022.03.09. Europe for all training centre

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 09.03.22.
Time: 15:00 PM Rome time
Place: Milan, Italy
Organisation:
Europe for all training centre
Milan, Italy
Website: https://www.europeforall.org
Meeting with the Dott Corigliano Antonio, president, Europe for all training centre
Sofia Spatola, European projects assistant, Europe for all training centre
Meeting with the host organisation at their premises to discuss the success of the preparatory visit program so far and about next steps and decisions.
Discussing the plan for mobility in Autumn.
Exchanging ideas about future cooperation in the adult and youth sector of Erasmus+ :  KA1, KA2, KA3.
Decisions:
1 Aivars Lasmanis will teach high school teachers from Romania. Theme: professional coaching.
2 Plan for meeting in autumn.
3.participants.
Job shadowing and training for each participant in an organisation according to the best interests of each participant.

4. 2022.03.10. Catholic University of the Sacred Heart (Università Cattolica del Sacro Cuore)

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 10.03.22.
Time: 11:30 AM Rome time
Place: Milan, italy
Organisation:
Catholic University of the Sacred Heart (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Italy, Milan
Website: https://www.unicatt.eu
Meeting with Léa Senn, Associate Director International Education, Global Engagement and International Education, Catholic University of the Sacred Heart and
Gianluca Samsa, Associate Director Education Abroad, Global Engagement and International Education, Catholic University of the Sacred Heart
Discussing the interests of the Latvian Christian Academy: mobility, exchange programs, establishing cooperation.
Health Institute project ideas. Long – term goals. Interests. Cooperation in education, science.
The work fields of Catholic University of Sacred Heart, the possibilities to cooperate in the fields of science and education and to be a host organisation.
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Aim: (mission): In line with the spirit of its founders, the Catholic University of the Sacred Heart specifically aims at assuring the presence of committed people in the academic and cultural world who are prepared to address and solve the problems of society and culture, enlightened by the Christian message and Christian moral principles
to provide students with not only a solid cultural background and indispensable professional skills, but also a robust educational syllabus.
Believes (Values):
in the person
In freedom of thought
In society
in the future with sensible optimism
Decisions:
1 To work together with the aim of establishing cooperation with the Latvian Christian Academy (Dr. Skaidrīte Gūtmane – rektore@kra.lv, phone: +371 29 266 532, URL: https://en.kra.lv/contacts/ )
2 To continue to work together with the purpose of exchanging information, ideas and resources for creation of projects, as long as such opportunity and interest exists and with the best interests of each party.
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 10.03.2022.
Laiks: 11:30 AM
Vieta: Milāna, Itālija
Organizācija:
Catholic University of the Sacred Heart (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Italija, Milāna
Mājaslapa: https://www.unicatt.eu
Dalībnieki:
Léa D. Senn  –Starptautiskā Izglītība, Globālā Iesaistīšanās un Starptautiskā Izglītība Asociētā Direktore,Catholic University of the Sacred Heart
Gianluca Samsa, Izglītība ārzemēs, Globālā iesaistīšanās un Starptautiskā izglītība, asociētais direktors, Catholic University of the Sacred Heart
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors,valdes priekšsēdētājs, Health Institute,
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Saruna:
Latvijas Kristīgās akadēmijas intereses: mobilitāte, apmaiņas programmas, sadarbība.
Health Institute  projektu idejas. Ilgtermiņa mērķi. Intereses. Sadarbība izglītībā, zinātnē.
Svētās Sirds Katoļu universitātes darbības jomas, iespējas sadarboties zinātnes un tehnoloģiju sfērās un būt uzņemošajai organizācijai.
Mērķis: (misija): Atbilstoši tās dibinātāju garam Catholic University of the Sacred Heart īpaši tiecas nodrošināt apņēmīgu cilvēku klātbūtni akadēmiskajā un kultūras pasaulē, kuri ir gatavi risināt sabiedrības un kultūras problēmas, ko apgaismo Kristīgā vēsts un kristīgās morāles principi.
Nodrošināt studentiem ne tikai stabilu kultūras fonu un neaizstājamas profesionālās prasmes, bet arī spēcīgu izglītības programmu.
Vērtības:
Cilvēkos
Domas brīvībā
Sabiedrībā
Nākotnē ar saprātīgu optimismu
Lēmumi:
1. Strādāt kopā ar mērķi veidot sadarbību ar Latvijas Kristīgo akadēmiju (Dr. Skaidrīte Gūtmane – rektore@kra.lv, phone: +371 29 266 532, URL: https://en.kra.lv/contacts/ )
2. Turpināt strādāt kopā informācijas, ideju un resursu apmaiņas nolūkos ar mērķi veidot projektus, ja vien tāda iespēja un interese pastāv un ir katras puses interesēs.
6. 2022.03.11. Kütahya Health Sciences University (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
2022.03.11.
ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 11.03.22.
Time: 13:00 PM Rome time
Place: online meeting, Zoom
Organisation:
Kütahya Health Sciences University (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Turkey, Kütahya
Website: https://ksbu.edu.tr/
Meeting with Hülya Tosun, Assistant professor, Kütahya Health Sciences University
and Zeynep Suata,  research assistant, METU University
Getting acquainted with the field of work and experience of the partner organisation.
Discussion about project ideas, goals and mutual interests.
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Mission: A society that contributes to universal science with the development of a research culture.
Providing information and technology-based services to improve health, change and
a student-oriented healthcare system that educates individuals who are open to development and have professional competence.
Values:
• Scientific
• Commitment to Ethical Values
• Universality
• Entrepreneurship
• Innovation
• Free Thought and Expressing It
• Accountability
• Participation
• Equity, Justice, Merit
• Sharing
• Student and Employee Satisfaction
• Social responsibility
• Communication Based on Tolerance, Respect and Courtesy
• Environmental and Nature Sensitivity
• Commitment to its Culture, History and National Values
Vision: To be: with its innovative health technologies, qualified education and health services Turkey’s leading university in rehabilitation medicine and thermal health tourism.
Decisions:
Establishment of the Erasmus+ KA1 project in the youth sector

Kütahya Health Sciences University will participate in the project as a host organisation.

SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 11.03.22.
Laiks: 13:00 PM Romas laiks
Vieta: tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija
Kütahya Veselības zinātņu universitāte (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Turcija, Kütahya
Mājaslapa: https://ksbu.edu.tr/
Dalībnieki:
Zeynep Suata,  zinātniskā asistente, METU universitāte
Hülya Tosun, docente,  Kütahya Veselības zinātņu universitāte
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Saruna:
Iepazīšanās ar partnerorganizācijas darbību, pieredzi, kapacitāti.
Diskusija par projekta idejām, mērķiem, iespējām.
Misija: sabiedrība, kas veicina universālu zinātni, attīstot pētniecības kultūru.
Uz informāciju un tehnoloģijām balstītu pakalpojumu sniegšana, lai uzlabotu veselību, pārmaiņas un
uz studentiem orientēta veselības aprūpes sistēma, kas izglīto indivīdus, kuri ir atvērti attīstībai un kuriem ir profesionāla kompetence.
Vērtības:
• Zinātniskās
• Apņemšanās ievērot ētiskās vērtības
• Universitāte
• Uzņēmējdarbība
• Inovācijas
• Brīva doma un tās izteikšana
• Atbildība
• Līdzdalība
• Vienlīdzība, taisnīgums, nopelni
• Dalīšanās
• Studentu un darbinieku apmierinātība
• Sociālā atbildība
• Saziņa, kuras pamatā ir iecietība, cieņa un pieklājība
• Vide un daba
• Apņemšanās ievērot  kultūras, vēstures un nacionālās vērtības
Vīzija: Būt: ar novatoriskām veselības tehnoloģijām, kvalificētu izglītību un veselības pakalpojumiem Turcijas vadošajai universitātei rehabilitācijas medicīnā un termiskās veselības tūrismā.
Lēmumi:
Erasmus+ KA1 projekta izveide jaunatnes sektorā
Kütahya Veselības zinātņu universitāte projektā piedalīsies kā uzņemošā organizācija.

7.  Breathing Art Company (Associazione Culturale Breathing Art Company)

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 14.03.22.
Time: 11:30 AM Rome time
Place: online meeting, Zoom
Organisation:
Breathing Art Company (Associazione Culturale Breathing Art Company)
Bari, Italy
Website: www.breathingartcompany.com
Meeting with Simona De Tullio, general director, Breathing Art Company
Getting acquainted with the activities, experience and capacity of the partner organisation.
Discussion about project ideas, goals, opportunities.
Cooperation in the adult education sector: health, strategies and tactics for adult health provision
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Mission: Promoting local talents
Decisions:
Cooperate with the aim to establish Erasmus+  KA1 project in the field of adult education.
Associazione Culturale Breathing Art Company will act as a host organisation.
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 14.03.22.
Laiks: 11:30 AM Romas laiks
Vieta: tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija:
Breathing Art Company (Associazione Culturale Breathing Art Company)
Bari, Itālija
Mājaslapa: www.breathingartcompany.com
Dalībnieki:
Simona De Tullio, vadītāja, Breathing Art Company
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Saruna:
Iepazīšanās ar partnerorganizācijas darbību, pieredzi, kapacitāti.
Diskusija par projekta idejām, mērķiem, iespējām.
Sadarbība pieaugušo izglītības sektorā: veselība, stratēģija un taktika pieaugušo veselības nodrošināšanā
Misija: vietējo talantu attīstīšana
Lēmumi:
Sadarboties ar mērķi izveidot Erasmus+ KA1 projektu pieaugušo izglītības jomā.
Associazione Culturale Breathing Art Company darbosies kā uzņemošā organizācija.

8. CESIE

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 14.03.22.
Time: 10:00 AM Rome time
Place: online meeting, Zoom
Organisation:
CESIE
Palermo, Italy
Website: https://cesie.org/en/
https://danilodolci.org/en/about-us/
Meeting with Giorgia Scuderi, European Project Manager & Researcher, CESIE
Getting acquainted with the field of work and experience of the partner organisation.
Discussion about project ideas, goals, opportunities.
Adult and youth sector projects. Erasmus+ KA1 and KA2.
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Mission: To promote educational innovation, participation and growth.
Vision: The world is only one creature.
Decisions:
Cooperate with the aim to establish KA1, KA2 Erasmus+ projects
CESIE will act as the supporting organisation for the KA2 project, as the host organisation for the KA1 project.
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 14.03.22.
Laiks: 10:00 AM Romas laiks
Vieta: tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija:
CESIE
Palermo, Itālija
Mājaslapa: https://cesie.org/en/
https://danilodolci.org/en/about-us/
Dalībnieki:
Giorgia Scuderi, projektu vadītāja, pētniece, CESIE
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Saruna:
Iepazīšanās ar partnerorganizācijas darbību, pieredzi, kapacitāti.
Diskusija par projekta idejām, mērķiem, iespējām.
Pieaugušo un jaunatnes sektora projekti. Erasmus+ KA1 un KA2.
Misija: Veicināt izglītības inovācijas, līdzdalību un izaugsmi.
Vīzija: Pasaule ir tikai viena būtne.
Lēmumi:
Sadarboties ar mērķi izveidot KA1, KA2 Erasmus+ projektus
CESIE darbosies KA2 kā atbalstošā organizācija, KA1 kā uzņemošā organizācija.

9. ADA National Federation – Odv

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 15.03.22.
Time: 14:00 PM Rome time
Place:  online meeting, Zoom
Organisation:
ADA National Federation – Odv
Monza, Italy
Website: https://www.adamonza.it
Meeting with  Caterina Runfola, volunteer, team coordinator and head of the training and internship / internship sector, ADA National Federation – Odv
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Purpose (mission): the rights of older people in the context of non-formal and informal learning.
Training and information activities mostly at European level.
ADA promotes intergenerational dialogue, which is fundamental to a vision for the future: a cohesive and supportive society based on the exchange of experiences between young and old.
Decisions:
Maintaining contacts with a goal to work on future project development to strengthen international relations and develop education, technology and science
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 15.03.22.
Laiks: 14:00 PM Romas laiks
Vieta: tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija:
ADA National Federation – Odv
Monza, Itālija
Mājaslapa: https://www.adamonza.it
Dalībnieki:
Caterina Runfola, brīvprātīgā, komandas koordinatore un apmācību un prakses / prakses sektora vadītāja, ADA National Federation – Odv
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Saruna:
Darbības galvenais virziens (misija): vecāka gadagājuma cilvēku tiesības neformālās un ikdienējās, starppaaudžu izglītības kontekstā.
Apmācību un informācijas pasākumi galvenokārt Eiropas līmenī.
ADA veicina paaudžu dialogu, kas ir fundamentāli svarīgs instruments nākotnes redzējumam (vīzijai): saliedēta un atbalstoša sabiedrība, kuras pamatā ir pieredzes apmaiņa starp jauniem un veciem cilvēkiem.
Lēmumi:
Kontaktu uzturēšana ar mērķi strādāt pie projektu izstrādes nākotnē lai stiprinātu starptautiskās attiecības un attīstītu izglītību, tehnoloģijas un zinātni

10. AC Services 10 SL

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 15.03.22.
Time: 11:00 AM Rome time
Place:  online meeting, Zoom
Organisation:
AC Services 10 SL
Burgos, Spain
Website: www.acservices10.com
http://www.anglocenter.es
Meeting with Juan Carlos Martinez Barrio, Director of Projects Development Department, AC Services 10 SL
Getting acquainted with the activities, experience and capacity of the partner organisation.
Discussion about project ideas, goals, opportunities.
Adult and youth sector projects of Erasmus+  KA1 and KA2.
Decisions:
Erasmus+ KA2 partnership and project submission in the youth sector.
AC Services 10 SL will act as the host organisation.
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 15.03.22.
Laiks: 11:00 AM Romas laiks
Vieta: tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija:
AC Services 10 SL
Burgos, Spānija
Mājaslapa: www.acservices10.com
http://www.anglocenter.es
Dalībnieki:
Juan Carlos Martinez Barrio, projektu attīstības departamenta direktors, AC Services 10 SL
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Saruna:
Iepazīšanās ar partnerorganizācijas aktivitātēm, pieredzi un kapacitāti.
Diskusija par projektu idejām, mērķiem, iespējām.
Erasmus+ KA1 un KA2 pieaugušo un jauniešu sektora projekti.
Lēmumi:
Erasmus+ KA2 partnerība, projekta iesniegšana jaunatnes sektorā.
AC Services 10 SL darbosies kā uzņēmēja organizācija.
2022.03.16.
ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 16.03.22.
Time: 13:00 PM Rome time
Place: Venice, Italy
Organisation:
European Cultural centre (ECC)
Venice, Italy
Website: https://europeanculturalcentre.eu/
Meeting with Leonia Quarta, Palazzo Mora Management,  ECC
Questions forming the structure of the conversations:
1. Do you deal with education issues?
2. What is the point of this activity (what is your mission)?
3. Name 3 main core values in your educational work?
4. What is your vision for the future in education?
Goal (mission): to create awareness, to strengthen cultural commons, to cherish uniqueness and to learn about the qualities within differences.
Actions for reaching the goals: to expand  international network of inspired, creative, and dedicated individuals
Implementing such activities as: organising and hosting contemporary art, design and architecture exhibitions worldwide, meetings, workshops,symposiums and other cultural events.
Publishing of  books, catalogues, documentational videos
Offering comprehensive educational programs
Values: equality, a commitment to others, a sincere caring and that every individual person should try to better understand, tolerate, respect and appreciate other cultural values – as long as these cultural values respect the freedom, the dignity and rights of every single living being.
Future goal (vision):  to establish a democratic, dynamic and creative platform.
To achieve a sustainable Europe, a peaceful sustainable world by rebalancing intellectual, environmental, social and cultural objectives with integrity, against financial and economic interests
Decisions:
Maintaining contacts with a goal to work on future project development to strengthen international relations and with the aim of strengthening and promoting  education in Europe
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 16.03.22.
Laiks: 13:00 PM Romas laiks
Vieta: Venēcija, Itālija
Organizācija:
European Cultural centre (ECC)
Venēcija, Itālija
Mājaslapa: https://europeanculturalcentre.eu/
Dalībnieki:
Leonia Quarta, Palazzo Mora menedžere,  ECC
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Saruna:
Mērķis (misija): radīt izpratni, stiprināt kultūras kopējās vērtības, lolot unikalitāti un izzināt atšķirību īpašības.
Darbības: paplašināt iedvesmotu, radošu un mērķtiecīgu cilvēku starptautisko tīklu
Tādu aktivitāšu īstenošana kā: laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras izstāžu, sanāksmju, darbnīcu, simpoziju un citu kultūras pasākumu organizēšana un vadīšana visā pasaulē.
Grāmatu, katalogu, dokumentālo video izdošana
Visaptverošas izglītības programmas
Vērtības: vienlīdzība, apņemšanās pret citiem, patiesas rūpes un tas, ka katram atsevišķam cilvēkam jācenšas labāk izprast, cienīt un novērtēt citas kultūras vērtības – ja vien šīs kultūras vērtības respektē katra dzīvā cilvēka brīvību, cieņu un tiesības.
Nākotnes mērķis (vīzija): izveidot demokrātisku, dinamisku un radošu platformu.
Lai panāktu ilgtspējīgu Eiropu, mierīgu un ilgtspējīgu pasauli, no jauna līdzsvarojot intelektuālos, vides, sociālos un kultūras mērķus ar integritāti pret  finanšu un ekonomikas interesēm
Lēmumi:
Kontaktu uzturēšana ar mērķi strādāt pie turpmāku projektu izstrādes starptautisko attiecību stiprināšanai un ar mērķi stiprināt un veicināt izglītību Eiropā

12.  Fontanus Center Ltd. (Fontanus Központ Oktatási és Szolgáltató Kft.)

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 17.03.22.
Time: 11:30 AM Rome time
Place: online meeting, Zoom
Organisation:
Fontanus Center Ltd. (Fontanus Központ Oktatási és Szolgáltató Kft.)
Budapest, Hungary
Website: https://fontanus.hu/en/
Meting with  Dr. Bugris Valéria, Project manager, scientist, National and International Projects and Programme Department, Fontanus Center Ltd.
Getting acquainted with the activities, experience and capacity of the partner organisation.
Discussion about project ideas, goals, opportunities.
Adult and youth sector projects of Erasmus+  KA1 and KA2.
Decisions:
Partnership for the Erasmus+ KA2 project in the youth sector.
Fontanus Center Ltd. will act as the host organisation.
To cooperate with the aim to establish the Erasmus+ KA1 project by the autumn 2022 deadline.
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 17.03.22.
Laiks: 11:30 AM Romas laiks
Vieta: tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija:
Fontanus Center Ltd. (Fontanus Központ Oktatási és Szolgáltató Kft.)
Budapešta, Ungārija
Mājaslapa: https://fontanus.hu/en/
Dalībnieki:
Valeria Bugris, projekta vadītāja, zinātniece, Nacionālo un starptautisko projektu un programmu nodaļa, Fontanus Center Ltd.
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Iepazīšanās ar partnerorganizācijas aktivitātēm, pieredzi un kapacitāti.
Diskusija par projektu idejām, mērķiem, iespējām.
Erasmus+ KA1 un KA2 pieaugušo un jauniešu sektora projekti.
Lēmumi:
Partnerība Erasmus+ KA2 projektam jaunatnes sektorā.
Fontanus Center Ltd. darbosies kā uzņemošā organizācija.
Sadarboties ar mērķi izveidot Erasmus+ KA1 projektu

13. National School of applied sciences (Ecole Nationale des Sciences Appliquées)

ERASMUS+ KA 122-ADU projekts “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Līguma Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
Meeting Protocol
Date: 17.03.22.
Time: 10:00 AM Rome time
Place: online meeting, Zoom
Organisation:
National School of applied sciences (Ecole Nationale des Sciences Appliquées)
Beni Mellal – Morocco
Website: http://ensak.usms.ac.ma/ensak/
Meeting with Soufiane Belhouideg, professor, National School of Applied Sciences
Decisions:
The organisation’s strategy and tactics are still incomplete and therefore cannot yet be explored. The organisation is not currently cooperating.
SARUNAS PROTOKOLS
Datums: 17.03.22.
Laiks: 10:00 AM Romas laiks
Vieta: tiešsaistes tikšanās, Zoom
Organizācija:
National School of Applied Sciences (Ecole Nationale des Sciences Appliquées)
Beni Melali, Maroka
Mājaslapa: http://ensak.usms.ac.ma/ensak/
Dalībnieki:
Soufiane Belhouideg, profesors, National School of Applied Sciences
Aivars Lasmanis, pedagoģijas doktors, valdes priekšsēdētājs, Health Institute
Rūta Karlsone, projektu vadītāja, Health Institute
Lēmumi:
Organizācijas stratēģija un taktika ir vēl nepilnīga un tādēļ vēl nav iespējams to izpētīt. Organizācija pašreiz uz sadarbību neiet.

ERASMUS+ KA122-ADU e-protokolu grupa #2

1. Itālijas organizācija YEPP – Youth Empowerment Partnership Programme

Itālijas organizācija YEPP – Youth Empowerment Partnership Programme; Organizācijas forma: Sociālās veicināšanas biedrība (social promotion association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

2. Itālijas organizācija AEGEE – Torino (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe); AEGEE Europe

Itālijas organizācija AEGEE – Torino (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe); AEGEE Europe; Organizācijas forma: nevalstiska, politiski neatkarīga bezpeļņas organizācija

Protokols pēc pieprasījuma šeit

3. Itālijas organizācija ANPAL Servizi S.p.A

Itālijas organizācija ANPAL Servizi S.p.A; Organizācijas forma: valsts kontrolēts uzņēmums, akciju sabiedrība, (publicly controlled, joint stock company).

Protokols pēc pieprasījuma šeit

4. Itālijas organizācija Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus Foundation

Itālijas organizācija Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus Foundation; Organizācijas forma: nevalstiska, vēsturiska bezpeļņas profesionālās izglītības iestāde, nodibinājums ( historical non-profit professional training institution, foundation)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

5. Itālijas organizācija CEMEA – Centri di Esercitazione ai Metodi Dell’ Educazione Attiva

Itālijas organizācija CEMEA – Centri di Esercitazione ai Metodi Dell’ Educazione Attiva; Organizācijas forma: sociālais kooperatīvs, bezpeļņas organizācija (social cooperative, non – profit organization)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

6. Itālijas organizācija CNOS-FAP Piedmont Region Association (Centro Nazionale Opere Salesiane – Forma zione e Aggiornamento Professionale)

Itālijas organizācija CNOS-FAP Piedmont Region Association (Centro Nazionale Opere Salesiane – Forma zione e Aggiornamento Professionale); Organizācijas forma: bezpeļņas biedrība (not for profit association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

7. Itālijas organizācija Collegio Carlo Alberto

Itālijas organizācija Collegio Carlo Alberto; Organizācijas forma: Nodibinājums (foundation)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

8. Itālijas organizācija CSSR – Centro Studi Sereno Regis – Centro Studi e Documentazione sui Problemi della Partecipazione, dello Sviluppo e della Pace Domenico Sereno Regis

Itālijas organizācija CSSR – Centro Studi Sereno Regis – Centro Studi e Documentazione sui Problemi della Partecipazione, dello Sviluppo e della Pace Domenico Sereno Regis; Organizācijas forma: Bezpeļņas, neatkarīga, brīvprātīgā organizācija, biedrība (non profit, indipendent, volunteering organisation, asociation)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

9. Itālijas Organizācija ENAIP Piemonte, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale

Itālijas Organizācija ENAIP Piemonte, Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale; Organizācijas forma: bezpeļņas biedrība (non-profit association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

10. Itālijas organizācija ENGIM Piemonte (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo)

Itālijas organizācija ENGIM Piemonte (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo); Organizācijas forma: nevalstiska, bezpeļņas profesionālās izglītības organizācija (non-governmental, non-profit vocational training organization)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

11. Itālijas organizācija ESN – Erasmus student network – Torino

Itālijas organizācija ESN – Erasmus student network – Torino; Organizācijas forma: bezpeļņas biedrība (non-profit association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

12. Itālijas organizācija European Training Foundation

Itālijas organizācija European Training Foundation; Organizācijas forma: ES aģentūra (European Union agency)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

13. Itālijas organizācija Fondazione per la Scuola

Itālijas organizācija Fondazione per la Scuola; Organizācijas forma: Nodibinājums (foundation)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

14. Itālijas organizācija Giordano Bruno – Liceo Scientifico e Linguistico

Itālijas organizācija Giordano Bruno – Liceo Scientifico e Linguistico; Organizācijas forma: Džordāno Bruno – Zinātniski lingvistiskā vidusskola (Giordano Bruno – Scientific and Linguistic High School)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

15. Itālijas organizācija Giosef Turin – GIO vani SEnza Frontiere

Itālijas organizācija Giosef Turin – GIO vani SEnza Frontiere; Organizācijas forma: Sociālās veicināšanas biedrība (Social Promotion Association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

16. Itālijas organizācija INTERNATIONAL SCHOOL OF TURIN

Itālijas organizācija INTERNATIONAL SCHOOL OF TURIN; Organizācijas forma: Neatkarīga, nekonfesionāla, kopizglītības skola (an independent, non-denominational, co-educational School)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

17. Itālijas organizācija Istituto Sociale – Scuola della rete Gesuiti Educazione

Itālijas organizācija Istituto Sociale – Scuola della rete Gesuiti Educazione; Organizācijas forma: Katoļu skola (Catholic school)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

18. Itālijas organizācija IUSE – Istituto Universitario di Studi Europei

Itālijas organizācija IUSE – Istituto Universitario di Studi Europei; Organizācijas forma: bezpeļņas biedrība (non-profit association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

19. Itālijas organizācija IUSTO/ SSF Rebaudengo Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo

Itālijas organizācija IUSTO/ SSF Rebaudengo Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo; Organizācijas forma: mācību iestāde, bezpeļņas biedrība (training institution, non-profit association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

20. Itālijas organizācija L’Associazione Culturale Communia

Itālijas organizācija L’Associazione Culturale Communia; Organizācijas forma: bezpeļņas organizācija, biedrība (non profit making organization, association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

21. Itālijas organizācija RE.TE. – ASSOCIAZIONE DI TECNICI PER LA SOLIDARIETA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Itālijas organizācija RE.TE. – ASSOCIAZIONE DI TECNICI PER LA SOLIDARIETA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; Organizācijas forma: nevalstiska, bezpeļņas, nereliģioza biedrība ar neideoloģisku pieeju (non governmenal, not for profit, non-religious association with a non-ideological approach)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

22. Itālijas organizācija S – NODI

Itālijas organizācija S – NODI; Organizācijas forma: bezpeļņas biedrība (non-profit association)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

23. Itālijas organizācija Scuole Tecniche San Carlo

Itālijas organizācija Scuole Tecniche San Carlo; Organizācijas forma: bezpeļņas biedrība (a non-profit association)

24. Itālijas organizācija STRANAIDEA

Itālijas organizācija STRANAIDEA; Organizācijas forma: Sociālais uzņēmums (Social Enterprise)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

25. Itālijas organizācija Torino Social Impact

Itālijas organizācija Torino Social Impact; Organizācijas forma: Alianse starp uzņēmumiem, valsts un privātajām iestādēm (an alliance among companies, public and private institutions)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

26. Itālijas organizācija Turin School of Regulation

Itālijas organizācija Turin School of Regulation; Organizācijas forma: privāta, neatkarīga bezpeļņas ideju laboratorija, pētniecības institūts (private, independent non-profit think tank, research institute)

Protokols pēc pieprasījuma šeit

ERASMUS+ KA122-ADU e-protokolu grupa #3